Kampeerplaats | Arrangement | Verhuuraccomodaties

Algemene voorwaarden kampeerplaats

A. Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. ‘ondernemer’: de eigenaar van het kampeerterrein, die de standplaats tegen betaling ter beschikking stelt.
b. ‘recreant’ (m/v): degene, die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats op het kampeerterrein aangaat.
c. ‘kampeermiddel’: tent, vouwkampeerwagen, toercaravan of camper.

B. De overeenkomst
1) De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte schriftelijke informatie, zoals folder, tarievenlijst en/of ander informatiemateriaal.
2) De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

C. Betaling
1) De recreant verplicht zich binnen 14 dagen na de reserveringsdatum de op het reserveringsformulier vermelde vooruitbetaling + de reserveringskosten te betalen aan de ondernemer.
2) De ondernemer is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van deze aanbetaling.
3) Indien de ondernemer de vooruitbetaling 14 dagen na de reserveringsdatum nog niet ontvangen heeft van de recreant, is de ondernemer gerechtigd de gereserveerde standplaats aan een derde te verhuren.
4) Wordt de overeenkomst om welke reden dan ook niet gesloten dan is degene die opdracht gaf tot reservering gehouden de gemaakte kosten (€ 10,00) te vergoeden aan de ondernemer.

D. Annulering en tussentijdse beëindiging door de recreant
1) Indien de overeenkomst door de recreant, om onverschillig welke reden dan ook, geannuleerd wordt, is de recreant niet meer verschuldigd dan de overeengekomen vooruitbetaling + de reserveringskosten.
2) Bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum wordt 75% van de vooruitbetaling terugbetaald aan de recreant, onder aftrek van € 10.- administratiekosten.
3) Bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum wordt 50% van de vooruitbetaling terugbetaald aan de recreant, onder aftrek van € 10.- administratiekosten.
4) Bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum wordt 25% van de vooruitbetaling terugbetaald aan de recreant, onder aftrek van € 10.- administratiekosten.
5) Bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald aan de recreant.
6) Bij verlate aankomst en/of vroegtijdig vertrek wordt voor de desbetreffende dagen het basistarief in rekening gebracht onder aftrek van de voor de betreffende dagen betaalde vooruitbetaling.
7) Indien de recreant niet op de overeengekomen aankomst dag arriveert en bovendien de ondernemer niet heeft gemeld dat hij/zij later zal arriveren, dan heeft de ondernemer het recht de volgende dag de gereserveerde standplaats aan een derde te verhuren.

E. Verplichtingen van de ondernemer
1) De ondernemer dient aan de recreant voor recreatieve doeleinden ter beschikking te stellen de in de overeenkomst genoemde standplaats voor de overeengekomen periode, of, indien de recreant daarmee instemt, een gelijksoortige standplaats, met het recht daarop een kampeermiddel te plaatsen.
2) De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodaties en nutsvoorzieningen op zijn kampeerterrein, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht.
3) Het is de ondernemer niet toegestaan de standplaats, onder welke benaming dan ook, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij hierover met de recreant een afspraak is gemaakt.

F. Verplichtingen van de recreant
1) De recreant mag alleen een kampeermiddel van dezelfde aard en nagenoeg dezelfde afmetingen plaatsen als werd overeengekomen.
2) De recreant mag de standplaats en zijn/haar kampeermiddel alleen voor recreatieve doeleinden gebruiken.
3) De recreant, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels na te leven.
4) Het is de recreant niet toegestaan de standplaats of zijn/haar kampeermiddel, onder welke benaming dan ook, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de ondernemer.
5) De recreant dient ervoor te zorgen dat de elektriciteit- en gasinstallaties, die deel uitmaken van zijn/haar kampeeruitrusting, voldoen aan de voorwaarden van het desbetreffende nutsbedrijf.
6) Het is de recreant verboden op enigerlei wijze op de standplaats een LPG-installatie te hebben, anders dan een door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

G. Verkoop van het kampeermiddel door de recreant
1) Het is de recreant niet toegestaan zijn/haar kampeermiddel te koop aan te bieden tijdens het verblijf op het kampeerterrein
H. Aansprakelijkheid
1) De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens personeel.
2) De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € gedekt kan worden.
3) De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden, logés of door hem/haar toegelaten bezoekers.

H. Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1) Indien de recreant, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit de overeenkomst of de gedragsregels niet of niet behoorlijk naleeft/naleven, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Direct daarna dient de recreant de standplaats te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
2) Indien de recreant nalaat de standplaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verbandhouden met het ontruimen van de standplaats, tenzij schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de recreant.
3) Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij/zij het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering aan de Geschillencommissie.
4) De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te betalen.

I. Incassokosten
1) Ten laste van de recreant komen de door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

J. Geschillen
1) Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en/of de uitvoering van deze overeenkomst kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie (samengesteld door ANWB, Consumentenbond en Recron), Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag, tel070-3105310.
2) Onverminderd het bepaalde in artikel I lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de recreant het geschil binnen twee maanden na het ontstaan van zijn/haar klacht schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.
Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
De Geschillencommissie is onder meer niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood.
3) De Geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn vastgesteld in haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
4) Wendt de recreant zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij/zij zulks te doen binnen één jaar na zijn/haar eerste brief aan de ondernemer.


Algemene voorwaarden arrangement

A. Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder
a. ‘ondernemer’: de eigenaar/beheerder van het kampeerterrein die de standplaats tegen betaling ter beschikking stelt.
b. ‘recreant’ (m/v): degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de standplaats op het kampeerterrein aangaat.
c. ‘arrangement’: vooraf vastgestelde prijs en periode waarvoor de kampeerplaats gereserveerd wordt.
d. ‘kampeermiddel’: tent, vouwkampeerwagen, toercaravan of camper

B. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte schriftelijke informatie, zoals folder, tarievenlijst en/of ander informatiemateriaal.
1) De overeenkomst inzake een arrangement loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
2) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

C. Betaling
1) De recreant verplicht zich binnen 14 dagen na reservering van het arrangement het volledige op het reserveringsformulier vermelde bedrag te betalen aan de ondernemer.
2) Voor rekening van de recreant komen de door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.
Indien het totale verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

D. Annulering
1) Indien de overeenkomst door de recreant, om onverschillig welke reden dan ook, geannuleerd wordt voor, op of na de ingangsdatum van het arrangement, is de recreant, afhankelijk van het tijdstip van opzegging, de volgende percentages van het totaalbedrag van het arrangement verschuldigd aan de ondernemer:
tot 3 maanden voor de ingangsdatum: 20%
tot 2 maanden voor de ingangsdatum: 40%
tot 1 maand voor de ingangsdatum: 60%
tot 1 week voor de ingangsdatum: 80%
binnen 1 week voor de ingangsdatum: 100%
op/na de ingangsdatum: 100%

E. Verplichtingen van de ondernemer
1) De ondernemer dient aan de recreant voor recreatieve doeleinden ter beschikking te stellen de in de overeenkomst genoemde standplaats of, indien de recreant daarmee instemt, een gelijksoortige standplaats, met het recht daarop een kampeermiddel te plaatsen.
2) De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodaties en nutsvoorzieningen op zijn kampeerterrein, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht.
3) Het is de ondernemer niet toegestaan de standplaats, onder welke benaming dan ook, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij hierover met de recreant een afspraak is gemaakt.

F. Verplichtingen van de recreant
1) De recreant mag alleen een kampeermiddel van dezelfde aard en nagenoeg dezelfde afmetingen plaatsen als werd overeengekomen.
2) De recreant mag de standplaats en zijn/haar kampeermiddel alleen voor recreatieve doeleinden gebruiken.
3) De recreant, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels na te leven.
4) Het is de recreant niet toegestaan de standplaats of zijn/haar kampeermiddel, onder welke benaming dan ook, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de ondernemer.
5) De recreant dient ervoor te zorgen dat de elektriciteit- en gasinstallaties, die deel uitmaken van zijn/haar kampeeruitrusting, voldoen aan de voorwaarden van het desbetreffende nutsbedrijf.
6) Het is de recreant verboden op enigerlei wijze op de standplaats een LPG-installatie te hebben, anders dan een door de Rijksdienst voor het wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

G. Verkoop van het kampeermiddel door de recreant
1) Het is de recreant niet toegestaan zijn/haar kampeermiddel te koop aan te bieden tijdens het verblijf op het kampeerterrein.

H. Aansprakelijkheid
1) De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een ernstige tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens personeel.
2) De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de elektriciteits-, gas- en/of waterinstallatie tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarop de recreant het toezicht heeft.
3) De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van € gedekt kan worden.
4) De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden, logés of door hem/haar toegelaten bezoekers.

I. Tussentijdse opzegging en ontruiming bij wanprestatie
1) Indien de recreant, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit de overeenkomst of de gedragsregels, ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft/naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van billijkheid en redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Direct daarna dient de recreant de standplaats te ontruimen en het terrein ten spoaedigste te verlaten.
2) Indien de recreant nalaat de standplaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het ontruimen van de standplaats, tenzij er schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer. Eventuele opslag- en/of stallingskosten zijn voor rekening van de recreant.
3) Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij/zij het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
4) De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te betalen.

J. Ontruiming na afloop van de overeenkomst
1) Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn kampeermiddel van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. De recreant is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
2) Indien de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de standplaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer. Eventuele opslag- en/of stallingskosten zijn voor rekening van de recreant.
3) Indien de recreant de beëindiging van de overeenkomst betwist en het geschil tijdig heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie, mag de ondernemer niet overgaan tot ontruiming van de standplaats, alvorens de commissie dat heeft bepaald. De ondernemer kan de recreant en zijn/haar gezin verbieden om gedurende de periode totdat de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan, gebruik te maken van de standplaats.

K. Geschillen
1) Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen twee maanden nadat de klacht is ontstaan, schriftelijk te worden voorgelegd aan de ondernemer (m.u.v. de regeling genoemd onder I lid 3).
2) Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost, kan de recreant binnen drie maanden na zijn/haar brief aan de ondernemer, zich schriftelijk wenden tot de Geschillencommissie Recreatie (samengesteld door ANWB, Consumentenbond en Recron), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070 3105310070 3105310.
De Geschillencommissie is onder meer niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
3) Wendt de recreant zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij/zij zulks te doen binnen één jaar na zijn/haar eerste brief aan de ondernemer.


Algemene voorwaarden vakantieverblijf

A. Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. ‘verhuurder’: de eigenaar/beheerder van het terrein, die het vakantieverblijf tegen betaling ter beschikking stelt.
b. ‘huurder’: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat.
c. ‘vakantieverblijf ’: cottage/stacaravan/chaletje.

B. De overeenkomst
1) De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van de door de verhuurder aan de huurder verstrekte schriftelijke informatie, zoals folder, tarievenlijst en/of ander informatiemateriaal.
2) De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
3) Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

C. Betaling
1) Huurder verplicht zich binnen 14 dagen na reserveringsdatum 30% van het verschuldigde bedrag te betalen aan de verhuurder.
2) Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de eerste 30% van de huursom.
3) Huurder verplicht zich uiterlijk op de dag van aankomst het resterende bedrag te voldoen aan de verhuurder.
4) Op de dag van vertrek zal de gasmeterstand door de verhuurder opgenomen worden, welke door de huurder gecontroleerd kan worden, waarna de huurder de kosten van het gasverbruik met de verhuurder dient te verrekenen.

D. Annulering en tussentijdse beëindiging door de huurder
1) Indien de huurder de overeenkomst, om onverschillig welke reden dan ook, annuleert, is hij/zij, afhankelijk van het tijdstip van annuleren, een percentage van de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd (zie lid 4).
2) Wordt door de huurder een voor de verhuurder acceptabele vervangende huurder gevonden die het gebruik wil overnemen en er geen andere chalet/stacaravans beschikbaar zijn, dan wordt de aan de vervangende huurder in rekening gebrachte huurprijs verrekend met de huurder, onder aftrek van € 10,- administratiekosten. Zijn er in de betreffende periode ook andere chalet/stacaravans beschikbaar dan is D. 4) van toepassing.
3) Wordt door de verhuurder reeds eerder een vervangende huurder gevonden, dan geniet deze voorrang. ook dan vindt verrekening plaats, op voorwaarde dat er geen andere chalet/stacaravans beschikbaar zijn, onder aftrek van administratiekosten, zijnde 5% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van € 20,- en een maximum van € 50,-.
Zijn er in de betreffende periode ook andere chalet/stacaravans beschikbaar dan is D. 4) van toepassing.
4) Wordt er geen vervangende huurder gevonden of zijn in de betreffende periode niet alle chalet/stacaravans verhuurd dan is de huurder, afhankelijk van het tijdstip van annulering, de volgende percentages van de volledige huurprijs verschuldigd aan de verhuurder:
– bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum: 25%
– bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 50%
– bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum: 75%
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum: 100%
– bij tussentijdse beëindiging: 100%

E. Verplichtingen van de verhuurder
1) De verhuurder dient aan de huurder voor recreatieve doeleinden ter beschikking te stellen de in de overeenkomst genoemde chalet/stacaravan voor de overeengekomen periode, of, indien de huurder daarmee instemt, een gelijksoortige chalet/stacaravan.
2) De chalet/stacaravan dient schoon en in goede staat aan de huurder ter beschikking gesteld te worden en geen verborgen gebreken te vertonen.
3) De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de woonsituatie in de ter beschikking gestelde chalet/stacaravan en van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie, behoudens situaties die het gevolg zijn van overmacht.
4) De verhuurder dient er voor te zorgen dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.

F. Verplichtingen van de huurder
1) De huurder dient de ter beschikking gestelde chalet/stacaravan alleen te gebruiken voor recreatieve doeleinden.
2) De gehuurde chalet/stacaravan mag alleen bewoond worden door het aantal personen dat vooraf aan de verhuurder is opgegeven.
3) De huurder, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers zijn gehouden de door de verhuurder gestelde gedrag/huisregels na te leven.
4) Het is de huurder niet toegestaan de door hem/haar gehuurde chalet/stacaravan aan derden onder te verhuren respectievelijk in gebruik af te staan.
5) De huurder dient de chalet/stacaravan en de bijbehorende inventaris als een goed huisvader te gebruiken, waarbij hij/zij zich verbindt alle schade en/of vermissing die door zijn/haar toedoen aan het gehuurde ontstaat aan de verhuurder te zullen vergoeden.
6) De huurder dient de chalet/stacaravan op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur ontruimd te hebben, waarbij hij/zij de chalet/stacaravan in goede staat dient achter te laten.

G. Aansprakelijkheid
1) De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de verhuurder of diens personeel.
2) De wettelijke aansprakelijkheid van de verhuurder zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheid-verzekering met een maximum van € gedekt kan worden.
3) De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden, logés of door hem/haar toegelaten bezoekers.

H. Tussentijdse opzegging door de verhuurder en ontruiming bij wanprestatie
1) Indien de huurder, zijn/haar gezinsleden, logés of bezoekers, de verplichtingen uit de overeenkomst of de gedrag/huisregels niet of niet behoorlijk naleeft/naleven, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de huurder de chalet/stacaravan te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
2) Indien de huurder nalaat de chalet/stacaravan te ontruimen is de verhuurder gerechtigd dit op kosten van de huurder te doen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit of verband houdt met het ontruimen van de chalet/stacaravan, tenzij schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de verhuurder. eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de huurder.
3) Indien de huurder van oordeel is, dat de verhuurder ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij/zij de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie.
4) De huurder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen bedrag te betalen.

I. Incassokosten
1) Ten laste van de huurder komen de door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

J. Geschillen
1) Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en/of uitvoering van deze overeenkomst kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie (samengesteld door ANWB, Consumentenbond en Recron), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070 3105310070 3105310.
2) Onverminderd het bepaalde in artikel H lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de huurder het geschil binnen twee maanden na het ontstaan van zijn/haar klacht aan de verhuurder heeft voorgelegd.
Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de verhuurder is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
De Geschillencommissie is onder meer niet bevoegd geschillen te behandelen die betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood.
3) De Geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn vastgesteld in haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
4) Wendt de huurder zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij/zij zulks te doen binnen één jaar na zijn/haar eerste brief aan de verhuurder.


csmav1.22 01-01-2021

Lorem, Lorem